BPR Manuals and Other Directives Print
Monday, 05 January 2009 22:13

Caasaa BMMDO fi Ibsa Gitaa Hojii

Caasaa fi Gahee Hojii(NEW)

Growth and Transformation Plan

Karoora Gudina fi Tiraanisformeshii-GTP (Afan Oromo)

BPR Documents

Business Process Reengineering Manuals Afan Oromo Version (Ms-Word-2003 format)
Sadarkaalee WMMD Godinaalee fi Aanalee irratti rakkoowwanbulchiinsa
RakkoowwanRaawwii Bittaa Irratti Mullatan
GEQIP FBFM BSC Training
Formaatii Walii Galtee
BSC Document

Other Directives(New)

Dambiiwwan
Labsiiwwan
Qajeelfamoota

Chaarteerii Lammiiwwan BMMDO

Maanuwaalii Madaallii fi Badhaasaa

Maanuwalii Sirnaa Korniyaa

Qajeelfama Sirna Koorniyaa Idileessuu(new)

Procurement Documents

Materials Standard

Power Point Presentations

Procurement Guidelines & Documents

REFINED Budget & Expenditure Templates & Service Delivery Templates


Last Updated on Wednesday, 06 April 2016 06:51